PORTAL GSM

Kody gsm, ściąganie simlocka za darmo, programy na symbian

Start
Nokia N73 Drukuj Email
Oceny: / 1182
KiepskiBardzo dobry 
28.05.2007.
Spis treści
Nokia N73
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
 Dla niektórych chwil, nie ma s?ów. Ale kiedy ?ycie zaczyna si? toczy?, Nokia N73 dba o Ciebie. Edytuj zdj?cia i filmy w ruchu. Przesy?aj je b?yskawicznie na Flickr. A dzi?ki wyrazisto?ci 3,2 MP, 20x zbli?eniu cyfrowemu oraz wystarczaj?cej pami?ci na najobszerniejsze nawet wspomnienia, mo?esz im pozwoli? przemówi?. ?ycie szybko si? zmienia. Zacznij kr?ci?.

W artykule znajduj? si? poszczegulne informacje 

 

 • Cz?stotliwo?? dzia?ania
 • Wymiary
 • Funkcje pami?ci
 • Wy?wietlacz oraz Interfejs u?ytkownika
 • Zarz?dzanie po??czeniami
 • Specyfikacje aparatu
 • Fotografia
 • Wideo
 • Edytowanie
 • Nokia XpressPrint
 • Nokia XpressShare
 • Nokia XpressTransfer
 • Funkcje muzyczne
 • Produktywno??
 • Surfowanie & Wiadomo?ci
 • ??czno??
 • Przesy? danych
 • Oprogramowanie
 • Odtwarzacz RealPlayer
 • Zawarto?? pakietu sprzeda?owego
 • Zarz?dzanie energi?

 
 
 
Ogólne

Cz?stotliwo?? dzia?ania
 • Dualmode WCDMA/GSM oraz czterozakresowy zasi?g GSM na pi?ciu kontynentach (sieci WCDMA2100/EGSM850/900/1800/1900)
 • Automatyczne prze??czanie pomi?dzy zakresami i trybami

Wymiary
 • Waga: 116 g
 • Wysoko??: 110 mm
 • Szeroko??: 49 mm
 • Grubo?? (maks.): 19 mm

Funkcje pami?ci
 • Do 42 MB* wewn?trznej pami?ci dynamicznej na kontakty, SMS, MMS, dzwonki, obrazy, klipy wideo, notatki w kalendarzu, listy rzeczy-do-zrobienia oraz aplikacje
 • Obs?uga kart pami?ci miniSD (hot swap)
 • Szacowane wskazówki zwi?zane z pojemno?ci? 1 GB karty pami?ci miniSD
  • Wideo (MPEG4 CIF @ 15fps AAC audio) do 175 min
  • Zdj?cia (3,2 megapiksele) do 1000 zdj??
  • Muzyka (eAAC+) do 1000 utworów
 
* Zmiany w wyposa?eniu telefonu s? mo?liwe bez wcze?niejszej informacji. Mog? wyst?pi? ró?nice w oferowanych aplikacjach. Pami?? dynamiczna oznacza, ?e jej ca?kowita pojemno?? jest dzielona pomi?dzy funkcje pami?ci dynamicznej. Je?li którakolwiek z nich jest wykorzystywana, pozostaje mniej pami?ci dla innych funkcji.


Wy?wietlacz oraz Interfejs u?ytkownika
 • Aktywny stan oczekiwania - g?ówne us?ugi zawsze na górze
 • Aktywny interfejs paska narz?dzi w aparacie i galerii
 • Wbudowany edytor zdj?? oraz plików wideo (manualny & automatyczny)
 • Du?y, jasny, 2,4" QVGA (240x320 pikseli) kolorowy wy?wietlacz TFT z 262,144 kolorami
 • Mierzenie ?wiat?a otoczenia - wykorzystywany do optymizacji wy?wietlania jasno?ci i zu?ycia energii
 • Klawisz przegl?du zapewnia bezpo?redni dost?p do zdj?? i plików wideo
 • Klawisz multimedialny zapewnia bezpo?redni dost?p do predefiniowanych aplikacji
 • Pokaz slajdów z galerii z efektem Ken Burns (przesuwanie i powi?kszanie/pomniejszanie zdj?cia podczas pokazu) oraz g?o?nikami stereofonicznymi
 • Oprogramowanie S60 na Symbian OS

Zarz?dzanie po??czeniami
 • Szybkie wybieranie
 • Wybieranie oraz polecenia g?osowe
 • Nokia PoC (push-to-talk)
 • Kontakty: zaawansowana baza danych kontaktów z mo?liwo?ci? dodania wielu urz?dze? oraz adresów e-mail na wpis, miniatur oraz grup
 • Rejestr po??cze?: listy po??cze? wybieranych, otrzymanych i nieodebranych
 • Automatyczne wybieranie ponowne
 • Automatyczne odbieranie (dzia?a wy??cznie z kompatybilnym zestawem s?uchawkowym oraz samochodowym)
 • Wybieranie ustalonych numerów, co pozwala wykonywanie po??cze? do ustalonych numerów
 • Po??czenia konferencyjne
See New - Mobilna fotografia oraz wideo

Specyfikacje aparatu
 • czujnik CMOS, 3,2 megapiksele (2048x1536 pikseli) z automatycznym zbli?eniem oraz 20x zoomem cyfrowym
 • Optyka Carl Zeiss, soczewki Tessar™
 • Ogniskowa 5,6 mm
 • Zasi?g zbli?enia 10cm ~ niesko?czono??
 • Tryb makro z 10 cm zasi?giem zbli?enia
 • Mechaniczna migawka z pr?dko?ci? 1/1000~0,2s
 • Aktywna przesuwana obudowa dla ochrony soczewek

Fotografia
 • 3.2 megapikselowy aparat (2048 x 1536 pikseli) z 20x zoomem cyfrowym
 • 2-stopniowy klawisz do kontroli autofocusa
 • 2,4" wizjer aparatu w trybie pe?noekranowym z aktywnym paskiem narz?dzi
 • Przesuwana obudowa do ochrony aparatu i jego uruchomienia
 • Zintegrowany flash (odleg?o?? dzia?ania do 1 m)
  • Tryby: automatyczny, off, on, redukcja czerwonych oczu
 • Zaawansowane tryby aparatu: bezruch, sekwencja, wideo
 • Sceneria: automatyczna, u?ytkownika, zbli?enie, portret, pejza?, sport oraz noc
 • Równowaga bieli: automatyczna, dzie?, pochmurna, ?wiat?o sztuczne, fluorescencyjna
 • Odcienie kolorów: normalny, sepia, czarno-bia?y, negatyw
 • Czu?o?? ?wiat?a: wysoka, ?rednia, niska, automatyczna
 • Ustawienia regulacji jasno?ci, jako?? obrazu, samo-wyzwalacz, równowaga bieli oraz odcieni kolorów

Wideo
 • Wideo: odtwarzaj, nagrywaj, streaming
 • Nagrywanie audio AAC
 • Stabilizacja wideo
 • Klipy wideo do 1,5 h (ograniczone pojemno?ci? pami?ci)
 • Format pliku .mp4 (du?y), .3gp (normalny, MMS)
 • Nagrywanie wideo: 352x288 (CIF) a? do 15 fps MPEG-4
 • Automatyczna kontrola równowagi bieli
 • Sceneria: automatyczna, noc, zbli?enie, ?nieg/pla?a, kino, stary film
 • Zoom cyfrowy CIF do 4x/QCIF do 8x
 • Zdolno?? do prowadzenia dwukierunkowych rozmów wideo
  • Druga kamera VGA (640x480 pikseli) z 2x zoomem cyfrowym
 • Udost?pnianie plików wideo w czasie rzeczywistym z innym kompatybilnym urz?dzeniem mobilnym

Edytowanie
 • Wbudowany edytor zdj?? i plików wideo (manualny & automatyczny)
 • Edytowanie zdj?? na komputerze PC za pomoc? Adobe Photoshop Album Starter Edition

Nokia XpressPrint
 • Drukowanie cyfrowych zdj?? bezpo?rednio z urz?dzenia
  • Przesy?aj zdj?cia bezpo?rednio na kompatybiln? drukark?, kiosk fotograficzny za pomoc? technologii Bluetooth, kompatybilnej karty miniSD lub drukarki wspó?pracuj?cej z PictBridge za pomoc? kabla USB
  • Wbudowana aplikacja jest szybka i ?atwa w u?yciu; bez instalacji, bez problemów
  • Znacznik drukowania - zaznacz zdj?cia do wydrukowania pó?niej i ?atwo
 • Fotograficzna jako?? wydruków do 10x8"/25x20 cm
 • Wi?cej: Nokia XpressPrint

Nokia XpressShare
 • ?atwe udost?pnianie wykonanych zdj?? oraz plików wideo bezpo?rednio z galerii lub zaraz po wykonaniu za pomoc? e-mail lub bezprzewodowej technologii Bluetooth zachowuj?c pe?n? jako?? obrazu lub za pomoc? MMS z automatycznym zmniejszeniem
 • Zdolno?? do prowadzenia dwukierunkowych rozmów wideo
 • Udost?pnianie plików wideo dla jednokierunkowego wysy?ania plików na ?ywo lub ich udost?pniania w trakcie rozmowy
 • ?adowanie obrazów/plików wideo z galerii do predefiniowanego albumu online
 • Wi?cej: Nokia XpressShare

Nokia XpressTransfer
 • Przesy?aj i porz?dkuj zdj?cia i pliki wideo pomi?dzy urz?dzeniem i komputerem PC
 • Pod??cz si? do komputera PC, a obrazy i zdj?cia b?d? automatycznie przes?ane za pomoc? Nokia Image Store w Nokia PC Suite, a albumy zdj?? tworzone w urz?dzeniu s? zapisywane w podobnym albumie na PC
 • Porz?dkuj i edytuj zdj?cia i pliki wideo na kompatybilnym komputerze PC za pomoc? Adobe Photoshop Album Starter Edition
 • Usuwanie lub zmiana rozmiaru obrazów i plików wideo w urz?dzeniu. Zmiana rozmiaru pozwala na noszenie du?ych kolekcji zdj?? oraz plików wideo w urz?dzeniu, a wersje z pe?n? jako?ci? s? przechowywane na PC
 • Galeria przechowuje podgl?d obrazów i plików wideo przesy?anych na PC
 • Wi?cej: Nokia XpressTransfer
Hear New - Muzyka mobilna

Funkcje muzyczne
 • Cyfrowy odtwarzacz: obs?uguje MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA z listami odtwarzania oraz equalizer
 • Obs?uga plików muzycznych z OMA DRM 2.0
 • Stereofoniczne radio FM (87,5-108MHz/76-90MHz)*
 • Obs?uga Visual Radio, wi?cej www.visualradio.com
 • Zintegrowane g?o?niki stereo
 • Aplikacja Nokia Music Manager w Nokia PC Suite do przesy?ania muzyki
 
*D?wi?k stereo dost?pny wy??cznie w kompatybilnych s?uchawkach
Do New - Mobilne korzystanie z komputera oraz ??czno??

Produktywno??
 • Podgl?d dokumentów Quickoffice (Quickword, Quickpoint, Quicksheet)
 • Czytanie Adobe PDF
 • PIM (Personal Information Management): Kontakty, Kalendarz, Do-zrobienia, notatki, dyktafon, kalkulator, zegar, konwerter, drukowanie
 • Synchronizacja z PC za pomoc? Nokia PC Suite - Lokalna/Zdalna (Windows 2000, XP)
  • Dane: kalendarz, kontakty, do-zrobienia, notatki, e-mail
  • Aplikacje PC: Microsoft Outlook (2000, 2002, 2003), Outlook Express, Lotus Organizer (5.0, 6.0), Lotus Notes (5.0, 6.0)
 • Antywirus
 • Yahoo! Go
 • Klient pocztowy z za??cznikami oraz mobilna obs?uga VPN
 • Poradnik ustawie?/Konfigurator punktu dost?pu

Surfowanie & Wiadomo?ci
 • Przegl?darka Internetowa: XHTML, HTML
 • E-mail (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS

??czno??
 • Interfejs Pop-Port™ z pe?n? pr?dko?ci? USB 2.0
 • Bezprzewodowa technologia Bluetooth 2.0
 • Podczerwie?

Przesy? danych *
 • WCDMA 2100 z równoleg?ym g?osem i pakietami danych (PS maks. Pr?dko?? UL/DL= 128/384kbps, CS maks. Pr?dko?? 64kbps)
 • Obs?uga Dual Transfer Mode (DTM) dla równoleg?ego po??czenia g?osowego i pakietów danych w sieciach GSM/EDGE
 • Pr?dko?? pakietu danych WCDMA: UL 384kbps, DL 384kbps
 • Dane obwodowe dla 64kbit/s po??cze? wideo
 • EGPR class B, multi slot class 11 (UL 118.4 kbps, DL 236.8 kbps)
 • Obs?ugiwane kodeki mowy: FR, EFR, WCDMA, oraz GSM AMR
 • Aplikacja do przesy?ania danych ze starej Nokia S60 za pomoc? ??czno?ci Bluetooth
 
*Aktualne pr?dko?ci mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od ustawie? sieci.


Oprogramowanie
 • System operacyjny: Symbian wer. 9.1
 • Interfejs u?ytkownika: Nokia S60 3cia edycja
 • Java: MIDP2.0, CLDC 1.1, 3D API, PIM API, dost?p do plików API
 • C++ and Java SDKWatch New - Media w ruchu
Streaming plików z kompatybilnych mediów

Odtwarzacz RealPlayer
 • Streaming plików z kompatybilnych mediów
 • Prawdziwe surfowanie z Nokia Web Browser (dodatkowa przegl?darka)
 • Odtwarzacz RealPlayer
  • Pobieraj i odtwarzaj pliki multimedialne (wideo oraz muzyk?)
  • Streaming plików z kompatybilnych mediów
  • Pe?noekranowe odtwarzanie plików wideo na urz?dzeniu, aby ogl?da? pobrane, streamingowane lub nagrane klipy w wi?kszym rozmiarze
  • Odtwarzane formaty: AMR-NB, AMR-WB, AAC, RealAudio, RealVideo, H.263, MPEG-4)
Zawarto?? pakietu sprzeda?owego
Dost?pne kolory: Srebrno-szary/Deep Plum, Frost White/Metaliczny czerwony

W zestawie:
 • Nokia N73
 • Bateria Nokia BP-6M (1100 mAH)
 • ?adowarka Nokia AC-4
 • Adapter do ?adowarki Nokia CA-44
 • Klasyczny zestaw s?uchawkowy Nokia HS-23
 • Kabel Nokia CA-53
 • Pasek do mocowania telefonu na nadgarstku oraz szmatka do czyszczenia soczewek
 • CD-ROM: Nokia PC Suite & Adobe Photoshop Album Starter Edition
 • Podr?czniki u?ytkownika: Podr?cznik u?ytkownika, poradnik Get Started, poradnik Get Connected & ulotka Additional Applications
Zarz?dzanie energi?

Czas dzia?nia *
 • Czas rozmów (ECTEL): do 226 min (WCDMA)/246 min (EGSM)
 • Czas oczekiwania (ECTEL): do 370 h (WCDMA)/350 h (EGSM)
 • Obrazy nieruchome: do 800 zdj?? (3,2 megapikseli)
  • Pliki wideo do 186 min (CIF, 15 fps)
  • Po??czenia wideo do 150 min
  • Odtwarzanie plików wideo do 366 min (CIF, 15fps)
  • Odtwarzanie muzyki do 12,6 h (tryb offline)

 
* Czas dzia?ania mo?e by? ró?ny w zale?no?ci od dost?pno?ci wykorzystywanej sieci radiowej, konfiguracji sieci operatora oraz korzystania.

 

 

?ród?o: Nokia 


Dodaj jako ulubiony (532) | Zacytuj ten artykuł na swojej stronie | Odsłon: 165074

  Komentarze (75)
RSS komentarzy
31. Dodane przez damian, w dniu - 29-02-2008 13:35 , IP: 83.26.150.71
8) super telefonik, ?adnych szwanków
32. nokian73
Dodane przez adrian, w dniu - 25-02-2008 21:01 , IP: 85.198.213.67
mam taki problem gdy ?acze \ sie z internetem nagle wyskakuje mi cos takiego nei obs?ugiwany kana? i nie moge otworzyc strony co moze byc tego przyczyn? prosz? o podpowiedz pozdro...
33. Dodane przez alina, w dniu - 17-02-2008 14:41 , IP: 87.211.154.126
chcia?a bym sie dowiedziec co moze byc przyczyna ciaglego zawieszania sie telefonu.czasami nic nie moge zrobic nawet zadzwonic.czy moze to byc wina jakiegos oprogramowania?? 
Pozdrawiam
34. Dodane przez Adam, w dniu - 13-02-2008 14:30 , IP: 195.242.234.60
s?uchajcie mam pytanie jak mog? umie?ci? Film na nokie N73
35. Dodane przez Pawe?, w dniu - 05-02-2008 23:21 , IP: 80.244.156.222
Fajny fonik:D posiadam wersje muzyczn?. Polecam ka?demu 8)
36. Dodane przez egfuj, w dniu - 01-02-2008 08:38 , IP: 83.24.8.87
:p :p :p :p :p 8) 8) 8) 8) 8) 8) :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin
37. do Walentyny
Dodane przez Pawel website, w dniu - 23-01-2008 06:45 , IP: 213.158.196.78
Witaj dzieki Walentyna za porade odno?nie Nokii przyda?a si?
38. instalacje
Dodane przez Walentyna, w dniu - 21-01-2008 14:41 , IP: 213.158.196.111
Pisa?am ju?, ?e aby instalowa? pliki na N73 trzeba wej?? na stron? Nokii, wyszuk? mark? tego telefonu i jest tam PC Suite, który nale?y ?ci?gn?? na kompa i po zainstalowaniu go wszystko bez problemu ?ci?gniecie do swojego fona za pomoc? kabelka pod??czonego port usb-telefon. W telefonie trzeba ustawi? na USB. Czy to takie trudne?A je?eli po ca?ej tej operacji nie b?dziecie mogli dalej nic zainstalowa? to nale?y i?? do punktu bo mo?e by? co? sknocone w telefonie.Jak takie spece jak tu na forum grzebi? w telefonie to nie dziwota, ?e nie mo?na nic pó?niej w nim instalowa?. U mnie wszystko ?miga jak ta lala.
39. simlock z N73
Dodane przez Walentyna, w dniu - 21-01-2008 14:35 , IP: 213.158.196.111
Nawet nie próbujcie sami zdj?? simlocka z N73, bo Nokia da?a najnowsze oprogramowanie i skicicie telefon. W punkcie kosztuje to 70,- z? i zrobi? profesjonalnie, a Wy uszkodzicie telefon. My?l?, ?e tak dobrego fona nie warto zepsu?.
40. fonik
Dodane przez adrian, w dniu - 19-01-2008 20:10 , IP: 82.143.147.22
mam ten fonik ju? miesi?c i jestem z niego bardzo zadowolony jest zaje***** 8) 8) 8) 8) 8) 8)


Zmieniony ( 17.12.2007. )
 
« poprzedni artykuł

Google
 
Rozmiar: + - normalny

Polecamy

Warto zobaczy?

Logowanie

Głosuj na tę stronę w rankingu!


Ostatnio komentowane

Jak do?adowa? telefon za darmo...
Darmowe do?adowania bezpo?rednie
Jak do?adowa? telefon za darmo?Kody gsm, ?ci?ganie simlo...
04/02/15 12:30 Wi?cej...
przez Maciej Kornacki

Jak do?adowa? telefon za darmo...
darmowe do?adowanie bezpo?rednie
super :p
16/09/14 17:13 Wi?cej...
przez Piotr Hawryluk

Jak do?adowa? telefon za darmo...
darmowe do?adowanie bezpo?rednie
super stronka :)
16/09/14 16:50 Wi?cej...
przez Piotr Hawryluk

Jak do?adowa? telefon za darmo...
darmowe doladowanie
stronka superowska
05/09/13 08:19 Wi?cej...
przez Agnieszka Majstruk

PLAY - pakiet 1000 SMS-ów lub ...
1000 sms-ów
Nie no,nie wytrzymam, tak to jest jak ktos nie my?li! Ja mam...
16/07/13 20:08 Wi?cej...
przez Kli? magdalena


Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
© 2016 Kody gsm, ściąganie simlocka za darmo, programy na symbian
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.